سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه ایلام 
مدیر گروه الهیات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور و دانشگاه قم 
----- 
1381/07/01 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه شاهدقم 
----- 
1384/11/01 
1385/04/01 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران 
مدرس 
1371/01/02 
1372/01/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 
مدرس 
1371/01/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه ایلام 
مدرس 
1372/01/01 
1381/01/01 
-- 
تدریس 
حوزه صاحب الزمان (عج) ایلام 
مدرس 
 
 
عوامل فی النحو، هدایه 
تدریس 
حوزه فاطمه الزهراء (س) ایلام 
مدرس 
 
 
منطق مظفر 
تدریس 
دانشگان پیام نور قم 
مدرس 
1381/07/01 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1382/11/01 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه شاهد 
مدرس 
1384/11/03 
 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه پیام نور اراک 
مدرس 
1385/07/03 
 
----