تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1377 
الهیات 
دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات عالی 
 
لیسانس 
1369 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
تهران 
 
فوق لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
تهران 
 
خارج