مبنای محاسبه قیمت در کالای قیمی مقبوض به عقد از دیدگاه محقق اول و ثانی
67 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » پاییز 1380 - شماره 53
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محقق حلی که او را در این نوشتار، محقق اول می‏خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می‏نامیم، در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کننده کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت(یوم القبض)می‏داند، در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را در روز تلف(یوم التلف)وظیفه قابض می‏شناسد.محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می‏توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می‏داند و به«صحیحه ابی ولاد»استناد می‏کند.ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را«یوم التلف»دانست و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق«اصل برائت»رد کرده است.بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریه«یوم التلف»استناد کرده اند. واژگان کلیدی: ضمان، تلف، قبض، عقد فاسد، تعلق خطاب، قیمی