مقایسه ملاکات و مناطات احکام شیعه با قیاس و استحسانات اهل سنت
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور مرکز قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : صدیقه فقیه حبیبی